Hastati

10 tekstów – auto­rem jest Has­ta­ti.

Żyj tak żebyś nie Ty był za­dowo­lony ze swo­jego życia, lecz in­ni z Twojego... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 lutego 2013, 22:12

Mądry człowiek i w kłam­stwie dos­trzeże prawdę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 stycznia 2012, 19:53

bezlitosna miłość

oto ona!
miłość zbyteczna
ma dusza rozgromiona
for­ma bezużyteczna
człowiek pal­cem nie skinie
gdy go zrani
na dnie czy­jegoś ser­ca zginie
o zli­tuj się piękna Pani! 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 października 2011, 16:49

Z ko­bietą jak ze sta­rym ze­garem pa­nowie, dwie dziur­ki na klucz, jed­na nakręca wskazówki, dru­ga zaś nakręca kukułkę... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 grudnia 2010, 20:22

Sza­nuje­my ludzi za to, cze­go brak nam w nas samych. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 grudnia 2010, 18:45

Niektórzy ludzie są jak beczka po wi­nie - puści i śmier­dzący al­ko­holem... i je­dyne co może ich wy­pełnić to właśnie al­ko­hol... ale nie do końca... każda beczka bo­wiem ma swoją po­jem­ność... a gdy prze­leje­my?? wi­no, szyb­ko wy­leje się na podłogę... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 listopada 2010, 19:57

Gdy ktoś Cię upo­korzy pod­nieś głowę do góry i idź przed siebie. Zos­taw go za sobą, niech pat­rzy na Two­je plecy. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 19 września 2010, 21:23

Nie żyję według pla­nu. Po­nieważ każdy plan można zmienić. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 września 2010, 20:10

Człowiek nie żyje po to by spełniać swo­je marze­nia, lecz po to, aby spra­wiać ra­dość innym. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 sierpnia 2010, 18:15

upadam

Z bra­ku sił upadam
roz­gro­miony w wal­ce ze sobą
czy­nem nie słabością
przyt­roczo­ny do areny
ko­lej­ne ciosy spadają
zap­lu­ty krwią czołgam
li­tości pragnę jak nigdy

lecz od siebie?
tonę w morzu
włas­nych niedorzeczności
sta­ram się je wyrzucić
wy­miotuję włas­nym ego
i ko­nam sam wśród zgiełku
bo nie poszedłem w tłum
i ruszyłem naprzód
z włas­nym systemem
war­tości i zasad
w sercu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 lipca 2010, 20:25
Hastati

Nikt nie jest taki sam.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hastati

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność